Q&A

งานทะเบียนและประมวลผล

1.ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทำอย่างไร


2.การขอเพิ่ม – ถอนรายวิชาเรียน ที่ลงร่วมกับกลุ่มอื่นทำอย่างไร


3.การทำบัตรนักศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ทำอย่างไร


4.การทำบัตรนักศึกษาใหม่กรณีบัตรเดิมสูญหาย เปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ทำอย่างไร


5.การขอเอกสารการศึกษาทำอย่างไร


6.ตารางสอน ตารางสอบ ดูได้ที่ไหน และเมื่อกดเข้าไปแต่ละหัวข้อก็จะเป็นรูปขึ้น